+90 352 207 5000

KVKK AYDINLATMA METNİ

 1. Anasayfa
 2. İletişim
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli ve yeterli her türlü tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I.Veri Sorumlusu

Almer Yatırım ve Turizm A.Ş.
İnternet Adresi : http://www.wyndhamgrandkayseri.com
Mail adresi:info@wyndhamgrandkayseri.com
Telefon Numarası : 0 (352) 2075000
    Adres : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:2 38110 Kocasinan / Kayseri

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5., 6. Ve ilgili diğer maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Size sağlanılan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından Ali Başyazıcıoğlu Holding’e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek ve kaliteyi korumak amacıyla,

 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ve kanun, yönetmelikler ve ilgili tüm mevzuat ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. ‘nin taraf olduğu sözleşmelerin Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. ile ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 • İlgili tüm mevzuat uyarınca, Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, diğer evrak ve belgeleri düzenleyebilmek amacıyla,

 • Misafirlerin, müşterilerin, çalışanların ve Almer Yatırım ve Turizm A.Ş.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,

 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması, puantaj kayıtlarının tutulması ve Almer Yatırım ve Turizm A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. çalışanlarının performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

 • Gereken yerlerlede misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. ’nin satın alma ve pazarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. ’nin yazışmalarının yapılması amacıyla,

 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, konuyla ilgili yasal mevzuat dikkate alınarak:

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta Emniyet Müdürlükleri, SGK. olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

 • Müşteri ve misafir takibi ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Ali Başyazıcıoğlu Holdinge bağlı şirketlere

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. veya Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. adına veri işleme yetkisine sahip kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, her türlü faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. ’nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

V. İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

Almer Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı, aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin yukarıda veri sorumlusu kısmında belirtilen mail adresine gönderilecek mail yolu ile adresine noter kanalıyla çekilecek ihtarname veya posta yolu ile yazılı başvuru ile veya bizzat şirketimize yapılacak başvurular ile sunabilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve en geç kanunda belirtilen otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler.

Copyright 2022 © WyndhamGrand Kayseri Hotel: Ali Başyazıcıoğlu Holding

Kayseri kayseri